§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Bielprint, dostępny pod adresem
  internetowym www.bielprint.pl/sklep/ prowadzony jest przez System Pack Sp. z
  o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez
  Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, pod numerem KRS 0000821938, o kapitale
  zakładowym 15000 PLN, NIP: 547 221 65 20, REGON: 38519762000000

    
 2. Niniejszy regulamin skierowany
jest do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb     zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem
Sklepu.

§ 2
Definicje

 1. Sprzedawca
  System Pack Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Katowickiej 33, kod
  pocztowy 43-300, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w
  Bielsku-Białej, pod numerem KRS 0000821938, o kapitale zakładowym 15000 PLN, NIP:
  547 221 65 20, REGON: 38519762000000
 • Klient
  każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • Przedsiębiorca
  osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
  której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu
  działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 • Sklep
  sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.bielprint.pl/sklep/
 • Umowa zawarta na
  odległość
  – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu
  zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej
  obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
  porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Regulamin
  niniejszy regulamin Sklepu.
 • Zamówienie
  oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
  zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze
  Sprzedawcą.
 • Konto
  konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz
  informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 • Formularz
  rejestracji
  – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 • Formularz zamówienia – interaktywny
  formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności
  poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży,
  w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu,
  w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje
  możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości
  produktów.
 • Produkt – dostępna w Sklepie rzecz
  ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży
  Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem
  Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do
  cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: 43-300 Bielsko-Biała, Katowicka 33
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@bielprint.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 33 810 48 33
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 45 1140 2004 0000
  3202 7960 9521
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą
  adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą
  w godzinach 8:00 – 16:00

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym
przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne
są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Mozilla Firefox
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 3. włączona obsługa plików cookies
 4. zainstalowany program FlashPlayer

§ 5
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo
  zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w
  funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób
  trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą
  techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania
  Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w
  asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z
  postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych
  i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są
  cenami netto(bez podatku VAT).
 • Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta
  składa się cena netto za Produkt, podatek VAT, koszt dostawy (w tym opłaty za
  transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na
  stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia
  woli związania się Umową Sprzedaży.
 • W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub
  świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna
  cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 • Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie
  oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny np.
  koszcie matrycy, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o
  opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach,
  będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz
  rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię i nazwisko,
  adres, e-mail i telefon
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie
  loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania
  przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto
  poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za
  pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie)
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a
  następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia
  Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez
  rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy
  Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj
  przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne
  niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w
  zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z
  zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy
  lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
 3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: 43-300
  Bielsko-Biała, Katowicka 33
 4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 5. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym
 6. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

3. Szczegółowe informacje na temat
metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach
Sklepu.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4. płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 6. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 8. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 9. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 10. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
 11. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 11. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 14. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 15. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 16. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 17. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  * w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  *w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  *w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  *o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  *w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  *w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  *w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  *w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  *o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  *o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 11
Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości
  skorzystania przez Konsumenta z 
  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
  internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
  społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
  internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości
  skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
  roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego
  polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15
  grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z
  wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do
  wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia
  15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn.
  zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego
  zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia
  sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy
  powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do
  której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
  Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep
internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo
do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów
prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany
wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie
Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w
niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy
prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych
osobowych.